1 مكتوبات امام رباني (دفتر اول)    2(دفتر دوم و سوم)   

(مكتوبات) راحضرت امام رباني مجدد الف ثاني احمد فاروقي السرهندي رحمت الله عليه تحرير كرده اند. سه جلد است . جلد اول 313 ،جلد دوم 99 ، جلد سوم 124جلد بوده ازمجموعه 536 مكتوب به ميان آمده است.درسال 1972 در پاكستان طي دوجلد به طبع رسيده است. ،در سال 1397 [1972 م.] نيز از طرف حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت) مجدداً به چاپ رسيده است. هزار سال بعداز رحلت رسول الله صلي الله عليه و سلم حضرت امام رباني كه در هندوستان زنده گي ميكرددر مقابل كساني كه ايمان و اسلام را در معرض حمله قرار داده بودند، بخاطر بيدار ساختن مسلمانان و متوقف كردن اين فروپاشي معنوي مكا تيب متعدد نگاشته بود. در مكتوبات خويش اعتقاد اهل سنت را، اهميت عبادات را و اخلاص را بيان كرده بود. حضرت امام رباني رحمت الله عليه در 971 [1563 م.] در شهر سرهند هندوستان متولد گرديده،در 1034 [1624 م.] نيز درهمانجا وفات نموده است. هر سه جلد در 2 كتاب.   Turkish    English     عربي

اين كتاب680  صحيفه است، كتاب را از حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت) بدست آورده ميتوانيد.


  3 – منتخبات از مكتوبات امام رباني

دركتاب(منتخبات) يكصد وپنجاه و يك مكتوب انتخاب شدةعالم بزرگ اسلام حضرت امام رباني احمد فاروقي رحمت الله عليه وجود دارد. جلد اول كتاب (مكتوبات) سه صدوده مكتوب، در جلد دوم نودونه مكتوب و در جلدسوم يكصدوبيست چهار مكتوب وجود دارد.به خاطر بيان اين پنجصدو سي وشش مكتوب كه اكثر دانش هاي تصوفي، حال هاومعرفت هاي اوليا الله است، خطردرك نادرست از آنها وجود دارد. به اين خاطر يكصدوپنجاه ويك مكتوبي كه دانش هايي ايمان و عبادت درآنها وجود دارد انتخاب گرديده كتاب(منتخبات) بميان آمده است.   Turkish    English     عربي

اين كتاب 416 صفحه است . از حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت) مطالبه كرده ميتوانيد.


  4 – منتخبات ازمكتوبات معصومية و مسلك مجدد

درين كتاب دو اثري كه از يكديگر جدا هستند وجود دارد. نخستينش (منتخبات) بوده در بين آن 161 مكتوب از 625 مكتوب كتاب (مكتوبات معصوميه) از عالم متبحر، سومين پسرامام رباني احمد فاروقي حضرت محمد معصوم انتخاب گرديده، وجود دارد.همه آن فارسي تحرير گرديده است.كتاب مكتوبات حضرت محمد معصوم سه جلد است.درجلد اول 239 ،جلد دوم 158 جلد سوم 255 مكتوب وجود دارد.درين كتاب (مكتوبات) علوم فقه وتصوف اخلاق اسلامي و موضوعات اعتقادي وجود دارد. اثر دومي ، (مسلك مجدد) بوده ، در ميان آن نوشته هايي به گونه مثال و نمونه از موضوعات مختلف كتاب ( مكتوبات) عالم بزرگ ودرياي بيكران معرفت هاي تصوف حضرت امام رباني مجدد الف ثاني احمد فاروقي موجود است. اين كتاب نيز فارسي بوده،ترجمه آن به زبان اردو نيز موجود است .ايمان و تقوا را بيان ميكند.كتاب (مكتوبات) امام رباني نيز سه جلد است.جلد اول آن 313، جلد دوم 99، درجلد سوم 124. مكتوب بوده مجموعاً 536 مكتوب است.مكتوبات امام رباني، براي آخرين بار در 1972 در پاكستان طي دوجلد به چاپ رسيده ،در 1977 دراستانبول ازطرف حقيقت كتاب ايوي(كتابخانه حقيقت) با افسي تجدديد چاب گرديده است. (مكتوبات ) محمد معصوم ، در 1976 در پاكستان به چاپ رسيده است. امام رباني در سال 1034 [1624 م.]، محمد معصوم در سال 1079 [1667] وفات نموده اند. -دوكتاب در يكجا-   Turkish    English     عربي

اين كتاب 432 صحيفه است كتاب را از كتابخانه حقيقت كتاب ايوي مطالبه كرده ميتوانيد.


  5 – مبدأ و معاد تائيد اهل سنت

1- كتاب (مبدأو معاد) ،اثر عالم بزرگ حضرت امام رباني مجدد الف ثاني احمد فاروقي سرهندي است. نوشته هاي باارزش اورا كه در مورد تصوف،اعتقاد و بالخاصه صفت هاي خداوند متعال ميباشد ، ازطرف طلبه اش محمد صديق بدخشي كشمي در سال 1019 جمع آوري اين كتاب بميان آورده شده است. 2- كتاب (تائيد اهل سنت) از طرف عالم بزرگ حضرت امام رباني مجدد الف ثاني احمد فاروقي سرهندي در هندوستان بفارسي تحرير گرديده است.در ميان آن پارچه هاي عربي نيز موجود است. برتري و بزرگي اصحاب كرام و اهل بيت را بيان مي كند. – دوكتاب در يك جا –   Turkish    English     عربي

اين كتاب 128 صفحه است. كتاب را از كتابخانه حقيقت مطالبه كرده ميتوانيد.


  6 – كيمياي سعادت

كتاب (كيمياي سعادت) را ، عالم بزرگ امام محمد غزالي تحرير كرده است.چه بودن روح،انسان، دنيا وآخرت را بيان مي كند. در 450 [1059 م.] در شهر توس يعني مشهد تولد و در 504 [1111 م.] در همان جا وفات نمود. كتاب زيادي تحرير نمود. كتابهايش را با عمرش تقسيم نمودند،در يك روز هجده صفحه اثابت نموده است.در كتاب (سعادت ابديه) با موضوعات توكل، عدالت در تجارت و احتكار، احسان درتجارت،جانبداري از دين در تجارت؛ در كتاب (قيامت و آخرت) موضوع محاسبه نفس؛ از (كتاب كيمياي) سعادت ترجمه گرديده است.در ارتباط به تفكر بخش زيبايي در كتاب (كيمياي سعادت) وجود دارد.   Turkish    English     عربي

اين كتاب 688 صفحه است . كتاب را از حقيقت كتاب ايوي مطالبه كرده ميتوانيد.


  7 – رياض الناصحين

كتاب ( رياض الناصحين) در سال 835 [1432 م.] از طرف يكي از علماي هندوستان (محمد ربحامي) تحرير گرديده در سال 1313 [1895 م.] در شهر بمبئي به چاپ رسيده است.از ميان كتاب هاي ارزشمند ، ازداشته هاي علمي چهارصد چهل وچهار كتاب جمع آوري گرديده به ميان آمده است.باور هاي اسلامي، عبادت هاي آن، عادات زشت و نيكو ، به خاطر كسب خوي نيك، استلزام خوبي كردن به هر مخلوق را بيان ميكند. در كتاب (سعادت ابديه)؛ اهميت نماز، كساني كه ذكات نداده اند،مضوعات كسب و تجارت در اسلاميت،از كتاب (رياض الناصحين) ترجمه گرديده،موضوعات بسيار مهم است.   Turkish    English     عربي

اين كتاب 374 صفحه دارد. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي مطالبه كرده ميتوانيد.


  8 – مكاتيب شريفه

كتاب (مكاتيب شريف) را عالم بزرك هندوستاني عبدالله دهلوي تحرير كرده است.ايمان نمودن هر انسان آنقسمي كه علماي اهل سنت فرموده اند، بعدازان به يكي از چهار مذهب تابع بوده عبادت كردن يعني انجام دادن اوامرو برحذر بودن از حرام ها، و بعداز اينهااستلزام گرقتن فيض ازكتاب هاي بزرگان تصوف و يك انسان خوب و پسنديده گرديدن بيان گرديده است.در آخر كتاب نصيحت هاي حضرت خالد بغدادي ولي بزرگ و متخصص روح وقلب تحرير گرديده است. عبدالله دهلوي در 1240 [1824 م.] در دهلي، مولانا خالد بغداي دوسال بعد در شام وفات نمود. از كتاب (مكاتيب شريف) مكتوب هايي در (سعادت ابديه) و (اسلام اخلاقي) ترجمه شده موجود است.   Turkish    English     عربي

اين كتاب 288 صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي مطالبه كرده ميتوانيد.


  9 – در المعارف (ملفوظات حضرت عبد اللّه دهلوي)

كتاب (درالمعارف) از ايمان ، علم، اخلاق و تصوف بحث مينمايد. معني اين اسم (جواهر علوم عاليه معرفت) است. نويسنده آن شيخ رؤف احمد مجددي بوده از جمله اولياي بزرگيست كه حضرت عبدالله دهلوي به كمال رسانيده اند.موضوعاتي را كه استادش در ظرف شش ماه به زبان رانده است به قيد قلم در آورده است.رؤف احمد از نسب محمد يحيي فرزند كوچك حضرت امام رباني است. 1253 [1873 م.] درراه حجدر يمن دربحر به شهادت رسانيده شد.چاپ دوم اين اثر در 1394 [1974 م.] دراستانبول ازطريق افسيت صورت گرفت اينبار بعداز تصحيح مجدداً به طبع رسيد. در صفحه721 كتاب (سعادت ابديه)، (درصفحه چهارم درالمعرف ميگويد كه،”سما به كساني كه متوجه الله تعالي باشد جايز است. هر چيز را از الله تعالي ميدانند…“) در صفحه957 كتاب (سعادت ابديه)، ( در صفحه هشتاد و هفتم درالمعارف حضرت عبدالله دهلوي مفرمايد كه، ”هركه نسبت اويسيت پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم يابزرگي طلب نمايد…“)   Turkish    English     عربي

اين كتاب 160 صفحه دارداز كتابخانه حقيقت مطالبه كرده ميتوانيد.


10 – رد وهابي و سيف الابرار

كتابهاي (رد وهابي) و (سيف الابرار)، منحرف وجعلي بودن فرقه اسلامي ايراكه (وهابي) ميگويندو استلزام اتحاد همه مسلمانان را به اطراف اعتقاد درست وحق كه آنرا (اهل سنت) ميگويندوكساني را كه از اعتقاد اهل سنت جدا ميشوند، رفتن شان را به جانب فلاكت و عذاب جهنم باوثايق ثابت ميسازد.و برعلاوه بخاطراهل سنت شدن لازم بودن تقليد كردن به يكي از مذاهب چهار گانه را، وازين چهار مذهب به يكي آن اعتقاد نكرده و يا سهولت هاي اين چهار مذهب را دريك جا جمع نموده خواستار آن باشد كه يك مذهب پنجم به ميان بيايد،نبودن اورا از اهل سنت ومبتلا شدن اورا به فلاكت و جهنم با آيات كريمه و احاديث شريف اثبات مينمايد. درمورد اجتهاد وتفسير در كتاب(رد وهابي) معلومات هاي وسيع وجود دارد. كتابها فارسي اند. كتاب (رد وهابي) رامفتي محمد صاحب از علماي هندوستان، كتاب (سيف الابرار) رامحمد عبدالرحمن سلهتي تحرير كرده است. براي اولين بار درهندوستان به طبع رسيده است.   Turkish    English     عربي

اين كتاب 144 صفحه است.كتاب را از حقيقت كتاب ايوي مطالبه كرده ميتوانيد.


11 – الاصول الاربعة في ترديد الوهابية

كتاب (الاصول الاربعه في ترديد الوهابيه) رامحمد حسن جان فاروقي از نسب حضرت امام رباني تحرير نموده است.در ميان آن پارچه هايب عربي نيز موجود است.اين كتاب، از باور هاي كساني كه وهابي گفته ميشوند مثال هايي داده ، خطا بودن اينها رابا وثيقه ها اثبات مينمايد. در كتابهاي (فائده لي بيلگيلر) و (قيامت و آخرت) ازكتاب ( اصول اربعه) بخش هايي ترجمه گرديده موجود است. حسن جان فاروقي در 1349 [1930 م.] وفات نموده است.   Turkish    English     عربي

اين كتاب 128 صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي مطالبه كرده ميتوانيد.


12 – زبدة المقامات (بركات احمدية)

كتاب (بركات احمديه) راحضرت محمد هاشم كشمي تحرير نموده است. ترجمه حال علم بزرگ حضرت امام رباني احمد فاروقي سرهندي ، مرشدش حضرت باقي بالله و يكتعداد از طبه هاي ايشا را بيان مينمايد.محمد هاشم كشمي درسال [1031هـ] به صحبت حضرت امام رباني مشرف گرديد با حضرت امام رباني در حضروسفرهمركابي نمود. در1054 [1645 م.] وفات نمود.در سال 1033 جلد سوم كتاب مكتوبات شريف را جمع آوري نمود.كتاب ( بركات) را نيز در سال (1037هـ) تحرير نموده است.در بمبميي به چاپ رسيده ، در كتابخانه (مراد ملا) در استانبول موجود است.   Turkish    English     عربي

اين كتاب 124 صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي مطالبه كرده ميتوانيد.


13 – مفتاح النجاة لاحمد نامقي جامي ويليه نصايح عبد الله انصاري

كتاب (مفتاح النجات) رااحمد نامقي جامي تحرير كرده است.وي از علماي خراسان بودهدر 441 [1048 م.] تولد و در 536 [1142 م.] وفات نموده است. عالم وولي بزرگ است.از نسب اصحاب كرام ،جرير بن عبدالله است.سبب گرديده است تا شش صد هزار نفر به ايمان بيايند. كتاب خود را در هفت قسمت ترتيب داده است. قسمت اول؛ ايمان و توحيد، قسمت دوم؛ اهل سنت وجماعت، قسمت سوم؛ توبه، قسمت چهارم؛ طاعت ، عبادت استقامت، قسمت پنجم ؛ مباح و در كسب كار هاي صلاح …، قسمت ششم؛ قناعت و رضا، قسمت هفتم؛ صالح و صادق بودن.   Turkish    English     عربي

اين كتاب 128 صفحه دارد. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي مطالبه كرده ميتوانيد.


14 – ميزان الموازين في امر الدين (در رد نصارى)

يكي از پاپاز هاي پرو تيستان، به نام (ميزان الموازين) يك كتاب تحرير كرده، به اين كتاب خويش به اسلاميت بالخاصه به پيغمبر عاليشان اسلاميت به افتراات چركين دست زده است.نجف علي تبريزي، در 1287 [1870 م.] به رد آن، كتاب (ميزان الموازين) تحرير نموده به نوشته هاي فاقد ادب، علمو اخلاق پاپاز با وثايق جواب ارائه نموده، راه پرفروغ اسلاميت را به خاطر نايل گرديدانيدن انسانهابه سعادت در ميان گذاشته است. كتاب بسيار با ارزش است.   Turkish    English     عربي

اين كتاب 304 صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي مطالبه كرده ميتوانيد.


15 – مقامات مظهرية

كتاب (مقامات مظهريه) را، حضرت عبدالله دهلوي يكي از علماي بزرگ هندوستان تحرير نموده است.در موردتصوف معلومات وسيع ارائه داشته ، در مورد كرامت هاي حيات و نصيحت هاي مرشدش ولي بزرگ حضرت جان جانان بيان ميكند.ودر 1240 [1824 م.] و مرشدش 1195 [1781 م.] وفات نموده اند. مقبره هاي شان در دهلي پهلو به پهلوي هم اند.در كتاب برعلاوه سه رساله وجود دارد .نخستينش رساله ايست كه نصيحت ها، كرامت ها و حيات حضرت عبدالحق دهلوي را و بعضي طبه هاي ا ورا بيان ميكند. اين رساله را عبدالغني كه از نسب حضرت امام رباني مجدد الف ثاني ميباشد، تحرير كرده ،وي در 1296 [1879 م.] در مدينه منورهوفات نموده است. دومينش رسالة (راه نجات) و سومينش رساله (جنتي گروه) است. در آخرين قسمت كتاب از كتاب (اشعة المعات) حضرت عبدالحق دهلوي يك بخش گرفته شده است. همه آن ارزش اعتقاد اهل سنت را بيان ميكند.   Turkish    English     عربي

اين كتاب208 صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي مطالبه كرده ميتوانيد.


16 – مناهج العباد(عمده)

كتاب (مناهج العباد) دانش هاي ايمان و عبادت را بيان ميكند.اسم كتاب معني (مذاهب در عبادت) را ميرساند. نويسنده آن محمد ابن احمد فرغاني است. وي طلبه نجيب الدين سهروردي است. از صدرالدين قونوي نيز استفاده برده است. ور 691 [1292 م.] وفات نموده است. احكام فقهي را نظر به چهار مذهب بيان كرده بروي تصوف و اخلاق نيكو معلومات هاي وسيع ارائه ميدارد.اين كتاب در بورسا در كتابخانه مسجد جامع سلطان اورخان خان در بخش (امنيت) در قيد شمار ه97/143 از روي نسخ هاي خطي گرفته شده وبعداز مقابله با دو نسخه خطي ديگري كه در كتاب خانه سليمانيه استانبول به چاپ رسيد. ازعلماي عثماني محمد ابن ادريس بتليسي، اين كتاب رااز فارسي به تركي ترجمه نموده اسم (مدارج الاعتقاد) رابه آن داده است.موضوع (نكاح در اسلاميت) كه در كتاب (سعادت ابديه) وجوددارد از كتاب (مناهج العباد) ترجمه گرديده است.   Turkish    English     عربي

اين كتاب 304 صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي مطالبه كرده ميتوانيد.


17 – تحفة اثنا عشريه

كتاب (تحفة اثنا عشريه) را حضرت عبدالعزيز دهلوي از علماي هندوستان تحرير كرده است.و در 1159 [1745 م.] در دهلي متولدو درسال 1239 [1824 م.] نيز وفات نموده است. چهگونه به ميان آمدن فرقه ايكه شيعه ورافضي گفته ميشوند،جداشدن شان به شاخه ها، . ضررهايي كه به دين اسلام ومسلمانان انجام داده اند و چگونگي داخل و بيرون باور هاي آنهارا بيان ميكند. درسال 1266 در دهلي به چاپ رسيده است.در كتابخانه هاي”استانبول يونورسيته سي“، سليمانيه و بورسا موجود است.سيد محمود شكري آلوسي در 1301 [1883 م.] به زبان عربي خلاصه آنرا به (مختصر تحفه) به چاپ رسانيده است. قسمت پنجم كتاب تركي (حق سوزون وثيقه لري) كتاب (تحفه) تهيه ديده شده است.كتاب (مختصر تحفه) نيز از طرف وقف اخلاص به طبع رسيده است.   Turkish    English     عربي

اين كتاب 808 صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي مطالبه كرده ميتوانيد.


18 – المعتمد في المعتقد

كتاب (المعتمد في المعتقد) كه به نام (رساله تور پشتي) شناخته ميشود، از علماي حنفي جناب فضل الله تور پشتي تحرير كرده است.در سال 661 هجري مطابق 1263 ميلادي وفات نموده است.اعتقاد اهل سنت و ساير معلومات هاي اسلامي را بيان ميكند. امام رباني مجدد الف ثاني احمد فاروقي السرهندي اين رساله را در مكتوب 193 كتاب جلد اول مكتوبات توصيه مينمايد.   Turkish    English     عربي

اين كتاب 288 صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي مطالبه كرده ميتوانيد.


19 – حقوق الاسلام

اين اثر ازطرف قاضي ثنا الله پاني پتي از علماي بزرگ اسلام درهندوستان بوده ، در سال 1225 [1810 م.] درشهرپاني پت وفات نموده ، تحرير گرديده است. از سه كتاب اسلامي (حقوق الاسلام)، (مالا بدمنه) و (تذكرة الموتي والقبور) متشكل است. كتاب ها از اعتقاد اهل سنت و علوم اخلاقي بحث مينمايد. حضرت قاضي ثنا الله پاني پتي ، بزرگترين طلبه هاي حضرت مظهر جان جانان كه يكي از بزرگان سلسله عاليه اند ميباشد. بنام (تفسير مظهري) ده جلد تفسير با ارزش و بنام (ارشاد الطالبين) بيان كننده تصوف، كتاب با رزش تصوفي نيز دارد. – سه كتاب دريكجا –   Turkish    English     عربي

اين كتاب 272 صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي مطالبه كرده ميتوانيد.


20 – مسموعات قاضي محمد زاهد

كتاب (مسموعات)، كلام ولي كامل و يكي از علماي بزرگ هندوستان، حضرت عبيدالله احرار ازبزرگان سلسله عاليه است.از طرف خليفه اش علامه قاضي محمد زاهد جمع آوري گرديده است. حضرت عبيدالله احرار در 806 در تاشكند متولد گرديد.در 895 [1490 م.] در سمرقند وفات نمود. حضرت محمد زاهددر 936 [1530 م.] وفات نمود.كتاب(مسموعات) در استانبول در كتابخانه سليمانيه دربخش اسعد افندي موجود است.   Turkish    English     عربي

اين كتاب 192 صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي مطالبه كرده ميتوانيد.


21 – ترغيب الصلاة

رسالة (ترغيب الصلاة و تيسيرالاحكام) يك كتاب فقهي است. احكام طهارت و نماز را بيان ميكند. از يكصدو شش كتاب معتبر جمع آوري گرديده است. براي هر مسلمان لازم است تا دانش هاي اين كتاب را خوانده و بياموزد. درمكتوب هفدهم جلد سوم مكتوبات عالم متبحر وولي بزرگ حضرت امام رباني مجدد الف ثاني احمد فاروقي سرهندي اين كتاب ستايش و توصيه گرديده است. از طرف محمد بن زاهد در هندوستان تحرير گرديده است. محمد بن احمد زاهددر 632 [1234 م.] وفات نموده است.اصل اين كتاب در كتابخانه نوري عثمانيه استانبول موجود است.   Turkish    English     عربي

اين كتاب 224 صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي مطالبه كرده ميتوانيد.


22 – أنيس الطالبين و عدّة السالكين

كتاب (انيس الطالبين و عدّة السالكين) را صلاح بن مبارك بخاري تحرير نموده است. بزرگي ومناقب عالم و متصوف بزرگ بخارا، از بزرگان سلسله عاليه حضرت بهاألدين بخاري را بيان ميكند.بهاألدين بخاري در بخارا در شهر (قصر عارفان) در 718 [1318 م.] تولد و در 791 [1389 م.] در همانجا وفات يافت.اوليا ي زيادي به كمال رسانيد.كتاب انيس الطالبين را عزي سليمان افندي به تركي ترجمه و طبع نموده است.در 1168 وفات نموده است.در قبرستان مراد منزوي مدفون است.   Turkish    English     عربي

اين كتاب 208 صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي مطالبه كرده ميتوانيد.


23 – شواهد النبوة

اينك كتاب (شواهد النبوه) قبل ازاول تشريف آوري جناب پيغمبر اكرم صلي الله عليه و سلم  به دنيا، حال و معجزه هايي كه در طول حيات شاهد ودليل نبوت اوبوده ، برعلاوه از اهل بيت، از اصحاب كرام او و بعضي تابعين ايشان ازمناقب و كرامات ايشان بحث مينمايد.از كتاب هاي بارزشي است كه در اين موضوع ومضمون نگاشته شده است.مولف آن عالم متبحر وولي بزرگ ملا جامي مشهور به مولانا عبدالرحمن جامي است. در 817 [1414 م.] در قصبه هرات تولدودر 898 [1492 م.] نيز در شهر هرات وفات نموده است.اينطبع او ازروي كتاب هاي مطبوع و نسخه هاي دست نويس بعدازمقابل تهيه ديده شده است. كتاب به فارسي است.   Turkish    English     عربي

اين كتاب 208 صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي مطالبه كرده ميتوانيد.


24 – عمدة المقامات

اينك كتاب ( عمده المقامات) از طرف حاجي محمد فضل الله فاروقي سرهندي متوفي 1238 [1823 م.] يكي از علما و اولياي هندوستان تحرير گرديده است. از جناب پيغمبر ما صلي الله عليه و سلم تا حضرت امام رباني طور مختصر سخنان ، احوال و مناقب بزرگان، عرفا و اولياهاي بزرگ را و از حضرت امام رباني تازمان خودش احوال همه اوليا الله و عرفارا يكجا بافرزندانشان به صورت مفصل بيان نموده است.   Turkish    English     عربي

اين كتاب 208 صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي مطالبه كرده ميتوانيد.

One thought on “PERSIAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *